Privacy policy

Privacy & Cookie-policy

bijgewerkt [11/06/2018]

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Primal BVBA, Rundvoortsraat 34, B-2520 Oelegem BTW BE 0456 837 237, info[at]primal(dot)be, info[at]duitsewijn(dot)nl, (hierna: “Primal BVBA”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de websites met volgende URL: www.duitsewijn.be, www.vinallemand.be en www.duitsewijn.nl (hierna: de Website), door het overmaken van persoonsgegevens via de Website, door het aankopen van goederen via de Website, door het ons contacteren en overmaken van persoonsgegevens per mail/telefoon/post, dan wel door het aanvragen van een offerte, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
 

Artikel 1 – Algemeen

1. PRIMAL bvba stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is PRIMAL BVBA.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1: zonder registratie op de website: (bv. cookies): (enkel die persoonsgegevens die uw browser doorgeeft aan onze server)
 • Categorie 2: wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief: (Voornaam, Naam, Bedrijf, adres, telefoonnummer, mobieltelefoonnummer, e-mailadres)
 • Categorie 3: wanneer u ons contacteert met een vraag tot informatie/offerte/klacht: de persoonsgegevens die u ons meedeelt.
 • Categorie 4: wanneer u goederen aankoopt in de webshop, zonder dat u een profiel aanmaakt: (Voornaam, Naam, Bedrijf, adres, telefoonnummer, mobieltelefoonnummer, e-mailadres )
 • Categorie 5: wanneer u een profiel aanmaakt op de website: (Voornaam, Naam, Bedrijf, adres, telefoonnummer, mobieltelefoonnummer, e-mailadres )
 • Categorie 6: bekijken van onze website: ((IP-adres, datum en tijdstip waarop de pagina’s worden bezocht, tijdzoneverschil met de Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het bezoek (de precieze pagina), toegangsstatus / HTTP-statuscode, hoeveelheid gegevens die in elk individueel geval wordt overgemaakt, website van waar het verzoek komt om onze website te bekijken, browser, besturingssysteem en zijn interface, taal en versie van de browsersoftware)

2. ONDERNEMING kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 • a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 • b. tijdens uw registratie voor proeverijen, wijnreizen en andere manifestaties
 • c. media, social-media en internet
 • d. als u ons een e-mails stuurt waarin u uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres vermeldt
 • e. tijdens het gebruik van een contactformulier
 • f. door deelname aan een winactie

3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.


Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

1. Algemene doeleinden:

           De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Websites met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.
 • Categorie 2: het u toezenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor wijnproeverijen, uitnodigingen voor deelname aan wijnbeurzen op gezamenlijke Duitse wijn stand, wijnreizen (betalend en gratis), aanvraag insturen proefflessen met als rechtsgrond uw expliciete en voorafgaande toestemming dan wel in bepaalde gevallen ons gerechtvaardigd belang.
 • Categorie 3: het beantwoorden van uw vraag/offerte/klacht met als rechtsgrond uw toestemming.
 • Categorie 4: het u toezenden van de bestelde goederen met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst waarom u hebt verzocht.
 • Categorie 5: het u toezenden van bestelde goederen wanneer u iets aankoopt in de webshop met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst waarom u hebt verzocht dan wel het u toezenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor wijnproeverijen, uitnodigingen voor deelname aan wijnbeurzen op gezamenlijke Duitse wijn stand, wijnreizen (betalend en gratis), aanvraag insturen proefflessen met als rechtsgrond uw expliciete en voorafgaande toestemming. 

           U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Primal bvba uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Primal bvba, haar producten en/of diensten. Primal bvba kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Primal bvba bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3. Doorgifte aan derden:               

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Primal bvba, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Primal bvba failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Primal bvba geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Primal bvba zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Primal bvba uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Primal bvba zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Primal bvba uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Primal bvba zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.
 

Artikel 5 – Uw rechten

1.  Recht van toegang en inzage:

 U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

2.  Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

 U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Primal bvba. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

3. Recht van verzet:

 U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. 

4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info[at]duitsewijn(dot)nl, primal[at]primal(dot)be , info[at]primal(dot)be of per post naar PRIMAL BVBA, Rundvoortstraat 34, B-2520 Oelegem. 

7. Automatische beslissingen en profiling:                                 

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

8. Recht om klacht in te dienen:

            U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit :
            Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
            Tel : +32 (0)2 274 48 00
            Fax : +32 (0)2 274 48 35
            contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.
 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

2. In geen geval kan ONDERNEMING aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

3.  U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
 

Artikel 7 – Toegang door derden

1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
 

Artikel 8 – Cookies

1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van ONDERNEMING en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Deze website gebruikt volgende types cookies, waarvan de reikwijdte en de werking hieronder wordt uitgelegd:

 •  Sessiecookies (zie b)
 • Blijvende cookies (zie c).

Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Ze worden ook tijdelijke cookies genoemd. Ze wijzen voor de duur van uw bezoek een anonieme, zogenoemde ID-sessie aan uw apparaat toe om zo verzoeken te verwerken. Op deze manier kan uw computer herkend worden wanneer u terugkomt naar onze website. De sessiecookies worden gewist zodra u zich afmeldt of de browser afsluit.

Blijvende cookies worden na een bepaalde tijd automatisch gewist. Dat kan verschillen van cookie tot cookie. U kunt gelijk wanneer cookies verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw eigen wensen, bv. cookies van derden of alle cookies blokkeren. In dit geval moet u er wel rekening mee houden dat u misschien niet alle functies van onze website zal kunnen gebruiken.

Hebt u een account bij ons, dan gebruiken wij cookies om u te identificeren als u ons nog eens bezoekt. Als we dat niet zouden doen, dan zou u elke keer opnieuw moeten inloggen.

De Flash-cookies die we gebruiken, worden niet gedetecteerd door uw browser, maar via uw Flash plug-in. Bovendien gebruiken wij HTML5-opslagobjecten die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze objecten bewaren de vereiste gegevens, ongeacht de browser u gebruikt. Ze hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wil dat er Flash-cookies worden gebruikt, dan moet u een overeenkomstige toevoegtoepassing (add-on) installeren, bv. "Better Privacy" voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe "Flash Killer Cookie" voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door de privémodus in uw browser in te stellen. Daarnaast wordt aangeraden om de cookies en uw browsergeschiedenis geregeld handmatig te verwijderen.

4.  Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info[at]duitsewijn(dot)nl of info[at]primal(dot)be, primal[at]primal(dot)be per post naar PRIMAL BVBA, Rundvoortstraat 34, B-2520 Oelegem.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/
 

Artikel 9 – Het gebruik van Google Analytics

1. De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics werkt met zogenaamde "cookies", dat wil zeggen dat tekst bestanden worden opgeslagen, waardoor een analyse van uw gebruik van de website worden gemaakt. De informatie over uw gebruik van deze Website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar het zal worden opgeslagen. In het geval IP-anonimisering geactiveerd is op deze Website, zal uw IP-adres van tevoren worden afgekort door Google Binnen de EU-lidstaten of in andere staten die partij zijn bij dat de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal uw volledige IP-adres worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden afgekort.

2. Uw IP-adres verzonden door uw browser zal niet in verband worden gebracht met andere gegevens waarover Google beschikt

3. U kunt de opslag van uw bestanden door  cookies voorkomen door het maken van de juiste instellingen in uw browser software of door de volgende plug-in te installeren:                              http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Opt-out cookies prevent future collection of your data when you visit this website. To prevent Universal Analytics tracking across devices, you must opt-out on all systems you use. If you click here, the opt-out cookie will be set: Disable Google Analytics.

4.  Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Als gevolg hiervan, IP-adressen zijn verwerkt in een verkorte vorm, om zo uit te sluiten dat ze kunnen worden gekoppeld  aan personen. Dat betekent dat wat betreft de gegevens over u verzameld kunnen worden gekoppeld aan een persoon, een dergelijke koppeling (link) zal worden uitgesloten vanaf het begin en de persoonsgegevens worden onmiddellijk verwijderd.

5. We gebruiken Google Analytics als analyse voor het continu verbeteren van het gebruik van onze website. De statistische evaluaties verkregen via deze tool helpen ons om onze deze te verbeteren en maken het meer interessant voor u. Voor uitzonderlijke gevallen waar uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, heeft Google zich ertoe verbonden om te voldoen aan de EU-VS Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 (1) lid 1 (f) van de AVG.

6. Third-party provider informatie:

Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Algemene voorwaarden:
www.google. com / analytics / terms / de.html,
Gegevensbescherming overzicht: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
Privacy beleid: www.google.de intl / de / policies / privacy.

7.  Bovendien maakt de Website gebruik van Google Analytics voor de jaarlijkse  analyse van bezoekersstromen op verschillende apparaten. Deze analyse is gemaakt via gebruikers-ID's. In uw klantengegevens, kunt u deze verwerking onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens" uitschakelen.
 

Artikel 10 – Het gebruik van plug-ins voor sociale media

1. Momenteel gebruiken wij de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook, Google+, Twitter, YouTube, Instagram. Onze benadering in dit opzicht is de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat een bezoek aan onze website er niet automatisch toe leidt dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de plug-ins. U kunt de aanbieder van de plug-in identificeren aan de hand van de eerste letter of het bijbehorende logo. Wij bieden u de mogelijkheid om rechtstreeks met de plug-in provider te communiceren via de knop. Alleen als u op het geselecteerde veld klikt en het dus activeert, wordt de informatie die u hebt geopend naar de bijbehorende pagina van onze website-inhoud doorgestuurd naar de plug-in provider. Wat Facebook betreft, wordt het IP-adres volgens de overeenkomstige providers in Duitsland onmiddellijk na de inning geanonimiseerd. Dat betekent door het activeren van de plug-in, persoonlijke gegevens over u worden doorgestuurd naar de overeenkomstige plug-in provider en daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-in provider de gegevens voornamelijk via cookies verzamelt, raden we aan dat u alle cookies verwijdert via de beveiligingsinstellingen van uw browser voordat u op het geselecteerde veld klikt.

2.  Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens of de gegevensverwerkingsprocedures, noch kennen wij de exacte omvang van de verzamelde gegevens, de doeleinden van verwerking of de duur van de opslag. Bovendien hebben we geen informatie over het wissen van de verzamelde gegevens door de plug-inprovider.

3. De plug-inprovider slaat de gegevens die over u zijn verzameld op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en / of voor het aanpassen van zijn website. Deze evaluatie vindt met name plaats (ook voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om vraaggerichte advertenties weer te geven en om andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen. Om van dit recht gebruik te maken, moet u contact opnemen met de betreffende plug-inprovider.

4. De gegevens worden overgedragen, ongeacht of u een account hebt bij de plug-inprovider en daar bent aangemeld of niet. Als u bent aangemeld met de plug-inprovider, worden uw gegevens die u bij ons verzamelt, rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-insprovider. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden aan dat u altijd uitlogt nadat u een sociaal netwerk hebt gebruikt, vooral voordat u de knop activeert, omdat anders wordt voorkomen dat deze informatie wordt toegewezen aan uw profiel bij de plug-inprovider.

5. Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door de plug-in provider, raadpleegt u de privacyverklaring van deze providers te lezen, zoals hieronder aangegeven. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten op dit gebied en het instellen van opties om uw privacy te beschermen.

6. Adressen van de verschillende plug-in providers en URL's met hun respectievelijke informatie over privacy policy:

 

Artikel 11 – Integratie van YouTube video’s

1. We hebben YouTube-video's geïntegreerd in onze website. Ze zijn opgeslagen op www.YouTube.com en kunnen rechtstreeks vanaf onze website worden gespeeld.

2. Wanneer u de website bezoekt, zal YouTube de informatie ontvangen dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of u een gebruikersaccount bij YouTube heeft  waarmee u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent aangemeld bij Google, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account. Als u niet wil dat deze informatie wordt gekoppeld aan je profiel op YouTube, moet je uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en / of vraaggericht ontwerpen van haar website. Deze evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om vraaggerichte advertenties weer te geven en om andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen, moet je contact opnemen met YouTube.

3. Raadpleeg het Privacybeleid van Youtube voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten op dit gebied en kunt u opties instellen om uw privacy te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS. Het bedrijf heeft zich gecommitteerd aan het EU-VS Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

Artikel 12 – Integratie van mapz.com

1.  Op de Website maken we gebruik van mapz.com, een kaarten-service van Kober-Kümmerly + Frey Media AG, Duitsland, om interactieve kaarten van wijnstreken en wijngaarden op de website weer te geven.

2. Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Kober-Kümmerly + Frey automatisch de informatie dat de corresponderende pagina van onze website toegankelijk is vanaf uw IP-adres.

3.  Uw IP-adres wordt door Kober-Kümmerly + Frey in een geanonimiseerde vorm opgeslagen, waardoor u niet als persoon kunt worden gevolgd.

4.  De door Kober-Kümmerly + Frey verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om de werking van de dienst te waarborgen.

5.  Kober-Kümmerly + Frey verzendt geen gegevens naar derden en exploiteert haar serversystemen uitsluitend in lidstaten van de Europese Unie.
 

Artikel 13 - Foto's en video's

1. Met het betreden van een manifastatie geeft u stilzwijgende toestemming gefotografeerd of gefilmd te worden. Deze foto’s of video’s worden op gedrukte of elektronische publicaties, websites of op sociaal  media netwerken (b.v. Twitter of Facebook), in verbinding met het Duits Wijninstituut, voor promotionele doeleinden gebruikt. U beschikt over het recht uw toestemming in te trekken, hetzij per e-mail naar info[at]duitsewijn(dot)nl, primal[at]primal(dot)be, info[at]primal(dot)be of per post naar PRIMAL BVBA, Rundvoortstraat 34, B-2520 Oelegem.


© 2017, Sirius Legal law firm, Kauwendaal 28, B-2800 Mechelen, Belgium. All rigths reserved. www.siriuslegal.be

Matomo